Idrottsspecialisering 3

kurs
Kurskod
SPEIDS33
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen idrottsspecialisering 3 relaterar till syftet med ämnet specialidrott, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen idrottsspecialisering 3.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen idrottsspecialisering 3.

E
Eleven genomför, i samråd med lärare, specifik idrott tekniskt och taktiskt skickligt med precision och kontroll.
I tränings- och tävlingssituationer väljer eleven med säkerhet insatsnivå efter kända förutsättningar samt visar anpassningsförmåga genom att med viss säkerhet anpassa insatsnivå i oförutsedda situationer.
I tävlingssituationer agerar eleven också med viss säkerhet i nya miljöer.
C
Eleven genomför, efter samråd med lärare, specifik idrott tekniskt och taktiskt skickligt med precision och kontroll.
I tränings- och tävlingssituationer väljer eleven med säkerhet insatsnivå efter kända förutsättningar samt visar anpassningsförmåga genom att med viss säkerhet anpassa insatsnivå i oförutsedda situationer.
I tävlingssituationer agerar eleven också med viss säkerhet i nya miljöer.
A
Eleven genomför, efter samråd med lärare, specifik idrott tekniskt och taktiskt skickligt med god precision och kontroll.
I tränings- och tävlingssituationer väljer eleven med säkerhet insatsnivå efter kända förutsättningar samt visar anpassningsförmåga genom att med säkerhet anpassa insatsnivå i oförutsedda situationer.
I tävlingssituationer agerar eleven också med säkerhet i nya miljöer.
E
Eleven använder tidigare tränings- och tävlingserfarenheter för att i samråd med lärare långsiktigt planera tränings- och tävlingsaktiviteter.
Eleven väljer med viss säkerhet metoder som utvecklar idrottsutövandet samt motiverar översiktligt sina val med hänvisning till tidigare erfarenheter och relevanta teorier.
Utifrån specifika metoder planerar och genomför eleven i samråd med lärare sin träning.
Eleven utvärderar metoderna med enkla omdömen utifrån resultat och teorier.
I utvärderingen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, hänvisar till teorier, förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I träningen väljer och prövar eleven andra metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet.
Dessutom tar eleven vid träning och tävling ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
C
Eleven använder tidigare tränings- och tävlingserfarenheter för att efter samråd med lärare långsiktigt planera tränings- och tävlingsaktiviteter.
Eleven väljer med viss säkerhet metoder som utvecklar idrottsutövandet samt motiverar utförligt sina val med hänvisning till tidigare erfarenheter och relevanta teorier.
Utifrån specifika metoder planerar och genomför eleven efter samråd med lärare sin träning.
Eleven utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier.
I utvärderingen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, hänvisar till teorier, förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I träningen väljer och prövar eleven andra metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet.
Dessutom tar eleven vid träning och tävling ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
A
Eleven använder tidigare tränings- och tävlingserfarenheter för att efter samråd med lärare långsiktigt planera tränings- och tävlingsaktiviteter.
Eleven väljer med säkerhet metoder som utvecklar idrottsutövandet samt motiverar utförligt sina val med hänvisning till tidigare erfarenheter och relevanta teorier.
Utifrån specifika metoder planerar och genomför eleven efter samråd med lärare sin träning.
Eleven utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier.
I utvärderingen använder eleven med säkerhet centrala begrepp, hänvisar till teorier, förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
I träningen väljer och prövar eleven andra metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet.
Dessutom tar eleven vid träning och tävling ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
E
Eleven diskuterar översiktligt centrala faktorer i livsstilen som är betydelsefulla för att presetera optimalt i tränings- och tävlingsverksamhet.
Vidare diskuterar eleven översiktligt kring de förväntningar som samhället har på elitidrotten och dess utövare.
C
Eleven diskuterar utförligt centrala faktorer i livsstilen som är betydelsefulla för att presetera optimalt i tränings- och tävlingsverksamhet.
Vidare diskuterar eleven utförligt kring de förväntningar som samhället har på elitidrotten och dess utövare.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat centrala faktorer i livsstilen som är betydelsefulla för att prestera optimalt i tränings- och tävlingsverksamhet.
Vidare diskuterar eleven utförligt och nyanserat kring de förväntningar som samhället har på elitidrotten och dess utövare.
E
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.
C
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.
A
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.
E
När eleven samråder med lärare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med lärare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med lärare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."