Idrottsledarskap

kurs
Kurskod
SPEIDT3
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen idrottsledarskap relaterar till syftet med ämnet specialidrott, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen idrottsledarskap.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen idrottsledarskap.

E
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål.
Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna i samråd med lärare.
Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven resonerar översiktligt kring riskanalyser av tränings- och tävlingsmiljöer samt deras betydelse för prestationsutvecklingen.
I samband med detta redogör eleven översiktligt för grundläggande behandling vid vanligt förekommande idrottsskador samt agerar med viss säkerhet vid omhändertagande av akut skada.
C
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål.
Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med lärare.
I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven resonerar översiktligt kring riskanalyser av tränings- och tävlingsmiljöer samt deras betydelse för prestationsutvecklingen.
I samband med detta redogör eleven utförligt för grundläggande behandling vid vanligt förekommande idrottsskador samt agerar med säkerhet vid omhändertagande av akut skada.
A
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål.
I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.
Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med lärare samt anpassar genomförandet till den aktuella situationen.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven resonerar utförligt kring riskanalyser av tränings- och tävlingsmiljöer samt deras betydelse för prestationsutvecklingen.
I samband med detta redogör eleven utförligt för grundläggande behandling vid vanligt förekommande idrottsskador samt agerar med säkerhet vid omhändertagande av akut skada.
E
Eleven beskriver översiktligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer inom specifik idrott.
Dessutom ger eleven exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
C
Eleven beskriver utförligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer inom specifik idrott.
Dessutom ger eleven exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer inom specifik idrott.
Dessutom ger eleven exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
E
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, uppfattningar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna samt till ledarskap.
I arbetet interagerar eleven samt kommunicerar med viss säkerhet i sitt ledarskap och i möten med människor.
C
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, uppfattningar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna samt till ledarskap.
I arbetet interagerar eleven samt kommunicerar med viss säkerhet i sitt ledarskap och i möten med människor.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, uppfattningar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna samt till ledarskap.
I arbetet interagerar eleven samt kommunicerar med säkerhet i sitt ledarskap och i möten med människor.
E
När eleven samråder med lärare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med lärare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med lärare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."