Tränings- och tävlingslära 1

kurs
Kurskod
SPETRA31
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen tränings- och tävlingslära 1 relaterar till syftet med ämnet specialidrott, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen tränings- och tävlingslära 1.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen tränings- och tävlingslära 1.

E
Eleven beskriver översiktligt kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning.
Dessutom redogör eleven översiktligt för några olika träningsmetoder och deras teoretiska grund.
I redogörelsen diskuterar eleven översiktligt hur träning kan användas för att utveckla idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
C
Eleven beskriver utförligt kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning.
Dessutom redogör eleven utförligt för några olika träningsmetoder och deras teoretiska grund.
I redogörelsen diskuterar eleven utförligt hur träning kan användas för att utveckla idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några olika träningsmetoder och deras teoretiska grund.
I redogörelsen diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur träning kan användas för att utveckla idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
E
Eleven planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål, sin träning.
Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen i samråd med lärare.
Eleven utvärderar träningsprogrammen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom resonerar eleven översiktligt om betydelsen av olika träningsmetoder liksom om träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för tränings- och tävlingsresultat.
I tränings- och tävlingssituationen tar eleven ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
C
Eleven väljer metoder och planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål samt aktuella förutsättningar, sin träning.
Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd med lärare.
Eleven utvärderar träningsprogrammen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom resonerar eleven utförligt om betydelsen av olika träningsmetoder liksom om träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för tränings- och tävlingsresultat.
I tränings-och tävlingssituationen tar eleven ansvar samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen för att förebygga skador och ohälsa.
A
Eleven väljer metoder och planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål samt aktuella förutsättningar, sin träning.
Dessutom motiverar eleven sina val.
I planeringen identifierar eleven kritiska moment som kan uppstå vid genomförandet.
Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd med lärare samt anpassar genomförandet till den aktuella situationen.
Eleven utvärderar träningsprogrammen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom resonerar eleven utförligt och nyanserat om betydelsen av olika typer av träning liksom om träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för optimala tränings- och tävlingsresultat.
I tränings- och tävlingssituationen tar eleven ansvar samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen för att förebygga skador och ohälsa.
E
Eleven diskuterar översiktligt olika uppfattningar om träning och synsätt på kroppsideal samt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten.
I möten med andra människor kommunicerar och samverkar eleven med viss säkerhet.
C
Eleven diskuterar utförligt olika uppfattningar om träning och synsätt på kroppsideal samt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten.
I möten med andra människor kommunicerar och samverkar eleven med viss säkerhet.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat olika uppfattningar om träning och synsätt på kroppsideal samt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten.
I möten med andra människor kommunicerar och samverkar eleven med säkerhet.
E
När eleven samråder med lärare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med lärare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med lärare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."