Tränings- och tävlingslära 2

kurs
Kurskod
SPETRA32
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen tränings- och tävlingslära 2 relaterar till syftet med ämnet specialidrott, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen tränings- och tävlingslära 2.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen tränings- och tävlingslära 2.

E
Eleven beskriver översiktligt kroppens anatomi, näringsfysiologi och energigivande processer och ger exempel på hur dessa påverkas av kost och träning.
Eleven beskriver även översiktligt hur olika fysiska och psykiska kvaliteter kan mätas genom tester.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Vidare värderar eleven med viss säkerhet sin förmåga att klara av de belastningar, fysiskt och psykiskt, som tränings- och tävlingsaktiviteter på elitnivå kräver.
I sin tränings- och tävlingsverksamhet använder eleven med viss säkerhet idrottspsykologiska teorier.
C
Eleven beskriver utförligt kroppens anatomi, näringsfysiologi och energigivande processer och ger exempel på hur dessa påverkas av kost och träning.
Eleven beskriver även utförligt hur olika fysiska och psykiska kvaliteter kan mätas genom tester.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Vidare värderar eleven med viss säkerhet sin förmåga att klara av de belastningar, fysiskt och psykiskt, som tränings- och tävlingsaktiviteter på elitnivå kräver.
I sin tränings- och tävlingsverksamhet använder eleven med viss säkerhet idrottspsykologiska teorier.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens anatomi, näringsfysiologi och energigivande processer och ger exempel på hur dessa påverkas av kost och träning.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat hur olika fysiska och psykiska kvaliteter kan mätas genom tester.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Vidare värderar eleven med säkerhet sin förmåga att klara av de belastningar, fysiskt och psykiskt, som tränings- och tävlingsaktiviteter på elitnivå kräver.
I sin tränings- och tävlingsverksamhet använder eleven med säkerhet idrottspsykologiska teorier.
E
Eleven planerar utifrån kända teorier och uppsatta mål olika träningsprogram för att utveckla den idrottsliga förmågan.
Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen i samråd med lärare.
Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av genomförda aktiviteter.
C
Eleven väljer metoder och planerar utifrån kända teorier och uppsatta mål samt aktuella förutsättningar, olika träningsprogram för att utveckla den idrottsliga förmågan.
Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd med lärare.
Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av genomförda aktiviteter.
A
Eleven väljer metoder och planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål samt aktuella förutsättningar, olika träningsprogram för att utveckla den idrottsliga förmågan.
**I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå vid genomförandet.
I samband med detta motiverar eleven sina val**.
Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd med lärare samt anpassar genomförandet till den aktuella situationen.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av genomförda aktiviteter.
E
Eleven utvärderar träningsprogrammen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom redogör eleven översiktligt för olika träningsmetoder och deras betydelse för prestationsutvecklingen inom specifik idrott.
I tränings- och tävlingssammanhang tar eleven ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
C
Eleven utvärderar träningsprogrammen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom redogör eleven översiktligt för olika träningsmetoder och deras betydelse för prestationsutvecklingen inom specifik idrott.
I tränings- och tävlingssituationen tar eleven ansvar samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen för att förebygga skador och ohälsa.
A
Eleven utvärderar träningsprogrammen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika träningsmetoder och deras betydelse för prestationsutvecklingen inom specifik idrott.
I tränings- och tävlingssituationen tar eleven ansvar samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen för att förebygga skador och ohälsa.
E
Eleven diskuterar översiktligt olika uppfattning om träning och synsätt på kroppsideal samt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten.
C
Eleven diskuterar utförligt olika uppfattning om träning och synsätt på kroppsideal samt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat olika uppfattning om träning och synsätt på kroppsideal samt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten.
E
När eleven samråder med lärare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med lärare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med lärare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."