Service och reparationsarbete

kurs
Kurskod
SUPSER0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen service och reparationsarbete relaterar till syftet med ämnet support och servicearbete, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen service och reparationsarbete.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen service och reparationsarbete.

E
Eleven redogör översiktligt för arbetsplatsens organisation samt för rutiner och logistik kring hantering av olika serviceobjekt.
C
Eleven redogör utförligt för arbetsplatsens organisation samt för rutiner och logistik kring hantering av olika serviceobjekt.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsplatsens organisation samt för rutiner och logistik kring hantering av olika serviceobjekt.
E
Eleven planerar och utför i samråd med handledare service och reparationer som på ett tillfredsställande sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet.
I kontakter med kunder uppträder eleven korrekt och serviceinriktat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder på ett för situationen anpassat sätt.
I kommunikationen ger eleven en översiktlig information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt.
Eleven arbetar systematiskt, använder apparaternas servicedokumentation med viss säkerhet samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med visst handlag apparater och andra serviceobjekt.
Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
C
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare service och reparationer som på ett tillfredsställande sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet.
I kontakter med kunder uppträder eleven korrekt och serviceinriktat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder på ett för situationen anpassat sätt.
I kommunikationen ger eleven en utförlig information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt.
Eleven arbetar systematiskt, använder apparaternas servicedokumentation med viss säkerhet samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med gott handlag apparater och andra serviceobjekt.
Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.
A
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare service och reparationer som på ett gott sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet.
I kontakter med kunder uppträder eleven korrekt och serviceinriktat samt kommunicerar med säkerhet med kunder på ett för situationen anpassat sätt.
I kommunikationen ger eleven en utförlig och nyanserad information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt.
Eleven arbetar systematiskt, använder apparaternas servicedokumentation med säkerhet samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med mycket gott handlag apparater och andra serviceobjekt.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
E
Eleven redogör översiktligt för hur lagar och andra bestämmelser samt miljökrav på återvinning påverkar arbetet och arbetsplatsen.
C
Eleven redogör utförligt för hur lagar och andra bestämmelser samt miljökrav på återvinning påverkar arbetet och arbetsplatsen.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur lagar och andra bestämmelser samt miljökrav på återvinning påverkar arbetet och arbetsplatsen.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!