Svenska som andraspråk 1

kurs
Kurskod
SVASVA01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen svenska som andraspråk 1 relaterar till syftet med ämnet svenska som andraspråk, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen svenska som andraspråk 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen svenska som andraspråk 1.

E
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
C
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.
I dessa kan eleven lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.
Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras.
När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
A
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.
I dessa kan eleven effektivt lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.
Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl.
När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
E
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.
Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
C
Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.
Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
A
Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.
Eleven kan redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden.
Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.
Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
E
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.
Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.
Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
C
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.
Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
A
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.
Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Dessa använder eleven också för att dra slutsatser om hur språk används.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!