Litteratur

kurs
Ämne
Kurskod
SVELIT0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen litteratur relaterar till syftet med ämnet svenska, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen litteratur.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen litteratur.

E
Eleven kan översiktligt redogöra för några viktiga litterära epoker och hur några representativa författare och verk från olika delar av världen kan knytas till dem.
Dessutom ger eleven exempel på och resonerar översiktligt om epoktypiska stildrag i litteraturen.
C
Eleven kan utförligt redogöra för några viktiga litterära epoker och hur några representativa författare och verk från olika delar av världen kan knytas till dem.
I redogörelsen förklarar eleven översiktligt hur författarna och verken har påverkats av sin samhälleliga, kulturella och estetiska ram, samt ger exempel på hur författare och verk har påverkat den samhälleliga och estetiska utvecklingen.
Dessutom ger eleven exempel på och resonerar utförligt om epoktypiska stildrag i litteraturen.
A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några viktiga litterära epoker och hur några representativa författare och verk från olika delar av världen kan knytas till dem.
I redogörelsen förklarar eleven utförligt hur författarna och verken har påverkats av sin samhälleliga, kulturella och estetiska ram, samt ger exempel på hur författare och verk har påverkat den samhälleliga och estetiska utvecklingen.
Dessutom ger eleven exempel på och resonerar utförligt och nyanserat om epoktypiska stildrag i litteraturen.
I resonemanget redogör eleven för linjer och samband i litteraturhistorien.
E
Eleven kan analysera och tolka läst prosa, lyrik och dramatik.
I analysen och tolkningen gör eleven en enkel jämförelse av hur något tema skildras i olika verk, genrer eller tider.
Dessutom gör eleven en analys som tar sin utgångspunkt i ett perspektiv som hen själv väljer.
Eleven ger exempel på bildspråk och andra litterära verkningsmedel och kan använda analysredskap och litteraturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt.
C
Eleven kan analysera och tolka läst prosa, lyrik och dramatik.
I analysen och tolkningen gör eleven en välgrundad jämförelse av hur några teman skildras i olika verk, genrer eller tider.
Dessutom gör eleven en analys som tar sin utgångspunkt i ett perspektiv som hen själv väljer.
Eleven ger exempel på, identifierar med viss säkerhet och resonerar utförligt om bildspråk och andra litterära verkningsmedel.
Eleven kan använda analysredskap och litteraturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt.
A
Eleven kan analysera och tolka läst prosa, lyrik och dramatik genom att använda skönlitterära texters alla betydelsebärande skikt, såväl innehållsmässiga som formmässiga.
I analysen och tolkningen gör eleven en välgrundad och nyanserad jämförelse av hur flera teman skildras i olika verk, genrer eller tider.
Dessutom gör eleven en analys som tar sin utgångspunkt i ett perspektiv som hen själv väljer.
Eleven ger exempel på, identifierar med säkerhet och resonerar utförligt och nyanserat om bildspråk och andra litterära verkningsmedel.
Eleven kan använda analysredskap och litteraturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt.
E
Eleven kan översiktligt resonera om kvalitet och tolkningsmöjligheter hos skönlitterär text.
I anslutning till sitt resonemang formulerar eleven en tes och ger enkla argument till stöd för tesen.
C
Eleven kan utförligt resonera om kvalitet och tolkningsmöjligheter hos skönlitterär text samt utförligt om olika grunder för att värdera kvalitet.
I samband med resonemanget formulerar eleven en tes och ger välgrundade argument till stöd för tesen.
A
Eleven kan utförligt och nyanserat resonera om kvalitet och tolkningsmöjligheter hos skönlitterär text samt utförligt och nyanserat om olika grunder för att värdera kvalitet.
I samband med resonemanget formulerar eleven en tes och ger välgrundade och nyanserade argument till stöd för tesen.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!