Retorik

kurs
Ämne
Kurskod
SVERET0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen retorik relaterar till syftet med ämnet svenska, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen retorik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen retorik.

E
Eleven kan med viss säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven kan också med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Dessutom kan eleven göra en enkel reflektion över muntlig presentation, med enkla omdömen värdera sin egen prestation samt ge respons på andras muntliga framställning.
C
Eleven kan med viss säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språket är ledigt och språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven har god åhörarkontakt.
Eleven kan också med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga presentationen.
Dessutom kan eleven göra en välgrundad reflektion över muntlig presentation, värderar med nyanserade omdömen sin egen prestation samt ger respons på andras muntliga framställning.
A
Eleven kan med säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.
Eleven har god åhörarkontakt.
Eleven kan också med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga presentationen.
Dessutom gör eleven en välgrundad och nyanserad reflektion över muntlig presentation, värderar med nyanserade omdömen sin egen prestation och ger förslag på hur den kan förbättras samt ger respons på andras muntliga framställning.
E
Eleven kan översiktligt redogöra för grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
I samband med muntlig framställning motiverar eleven översiktligt sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den retoriska arbetsprocessen.
C
Eleven kan utförligt redogöra för den retoriska arbetsprocessen.
I samband med muntlig framställning motiverar eleven utförligt sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den retoriska arbetsprocessen.
A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för den retoriska arbetsprocessen.
I samband med muntlig framställning motiverar eleven utförligt och nyanserat sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den retoriska arbetsprocessen.
E
Eleven kan göra en enkel analys av såväl muntlig framställning i olika medier som nedtecknade tal utifrån den retoriska arbetsprocessen.
I analysen använder eleven på ett korrekt sätt grundläggande retoriska begrepp.
C
Eleven kan göra en analys av såväl muntlig framställning i olika medier som nedtecknade tal utifrån den retoriska arbetsprocessen.
I analysen använder eleven på ett korrekt sätt grundläggande retoriska begrepp och verktyg för att fördjupa analysen.
A
Eleven kan göra en komplex analys av såväl muntlig framställning i olika medier som nedtecknade tal utifrån den retoriska arbetsprocessen.
I analysen använder eleven på ett korrekt sätt grundläggande retoriska begrepp och verktyg för att fördjupa analysen.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!