Svenska 2

kurs
Ämne
Kurskod
SVESVE02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen svenska 2 relaterar till syftet med ämnet svenska, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen svenska 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen svenska 2.

E
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.
Detta gör eleven med viss säkerhet.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
C
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.
Detta gör eleven med viss säkerhet.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
A
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.
Detta gör eleven med säkerhet.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.
Eleven har god åhörarkontakt.
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
E
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
C
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna.
Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
A
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade.
Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna.
Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
E
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
C
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
A
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
E
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
C
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
A
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
E
Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
C
Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
A
Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
E
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
C
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!