Svenska 3

kurs
Ämne
Kurskod
SVESVE03
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen svenska 3 relaterar till syftet med ämnet svenska, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen svenska 3.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen svenska 3.

E
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.
Detta gör eleven med viss säkerhet.
Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
C
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.
Detta gör eleven med viss säkerhet.
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
A
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.
Detta gör eleven med säkerhet.
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel.
Eleven har god åhörarkontakt.
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
E
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
C
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade.
Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
A
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade.
Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
E
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
C
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
A
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den.
Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
E
Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.
C
Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.
A
Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.
E
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
C
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
A
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv.
I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
E
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
C
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!