Fysisk teater

kurs
Ämne
Kurskod
TEAFYS0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen fysisk teater relaterar till syftet med ämnet teater, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen fysisk teater.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen fysisk teater.

E
Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat enkla uttryck med kroppen samt beskriver översiktligt hur hen använder sin kropps möjligheter och begränsningar vid gestaltandet.
C
Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat uttryck med kroppen samt beskriver utförligt hur hen använder sin kropps möjligheter och begränsningar vid gestaltningen.
A
Eleven gestaltar med gott resultat personliga och komplexa uttryck med kroppen samt beskriver utförligt och nyanserat hur hen använder sin kropps möjligheter och begränsningar vid gestaltningen.
E
Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda fysiska uttrycksmedel.
Eleven samarbetar med viss säkerhet i fysiska gruppövningar och gestaltningar.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet och den egna träningen samt värderar dessa med enkla omdömen.
Eleven gör en enkel analys av någon annans sceniska gestaltning samt tolkar denna.
I sin analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
C
Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda fysiska uttrycksmedel.
Eleven samarbetar med viss säkerhet i fysiska gruppövningar och gestaltningar.
Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet och den egna träningen samt värderar dessa med nyanserade omdömen.
Eleven gör analyser av andras sceniska gestaltningar samt tolkar dessa.
I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
A
Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom att använda fysiska uttrycksmedel.
Eleven samarbetar med säkerhet i fysiska gruppövningar och gestaltningar.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet och den egna träningen samt värderar dessa med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet och träningen kan utvecklas.
Eleven gör komplexa analyser av andras sceniska gestaltningar samt tolkar dessa.
I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
E
Eleven redogör översiktligt för någon form av fysisk teater.
C
Eleven redogör utförligt för några former av fysisk teater.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera former av fysisk teater.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!