Ljud och ljus

kurs
Ämne
Kurskod
TEALJU00S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen ljud och ljus relaterar till syftet med ämnet teater, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen ljud och ljus.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen ljud och ljus.

E
Eleven gör i samråd med handledare tolkningar av sceniskt material.
Utifrån dessa tolkningar använder eleven i samråd med handledare ljud- eller ljusteknik i sceniska gestaltningar.
Eleven redogör översiktligt för olika val av utrustning, vilka effekter olika val medför samt hur utrustningen ska hanteras och vårdas.
I sitt designarbete genomför eleven i samråd med handledare planerings- och ritningsarbete samt riggar i samråd med handledare utrustning som krävs för att genomföra den aktuella gestaltningen.
I arbetet väljer och hanterar eleven med viss säkerhet relevant utrustning samt utför vid behov enklare felsökning och reparationer.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa och arbetsmiljö.
C
Eleven gör efter samråd med handledare tolkningar av sceniskt material.
Utifrån dessa tolkningar använder eleven efter samråd med handledare ljud- eller ljusteknik i sceniska gestaltningar.
Eleven redogör utförligt för olika val av utrustning, vilka effekter olika val medför samt hur utrustningen ska hanteras och vårdas.
I sitt designarbete genomför eleven efter samråd med handledare planerings- och ritningsarbete samt riggar efter samråd med handledare utrustning som krävs för att genomföra den aktuella gestaltningen.
I arbetet väljer och hanterar eleven med viss säkerhet relevant utrustning samt utför vid behov enklare felsökning och reparationer.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa och arbetsmiljö.
A
Eleven gör efter samråd med handledare tolkningar av sceniskt material.
Utifrån dessa tolkningar använder eleven efter samråd med handledare och med ett personligt uttryck ljud- eller ljusteknik i komplexa sceniska gestaltningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika val av utrustning, vilka effekter olika val medför samt hur utrustningen ska hanteras och vårdas.
I sitt designarbete genomför eleven efter samråd med handledare planerings- och ritningsarbete samt riggar efter samråd med handledare utrustning som krävs för att genomföra den aktuella gestaltningen.
I arbetet väljer och hanterar eleven med säkerhet relevant utrustning samt utför vid behov enklare felsökning och reparationer.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa och arbetsmiljö.
E
Eleven beskriver översiktligt hur ljud eller ljus är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck.
Dessutom kommunicerar eleven med viss säkerhet med publik genom att använda ljud eller ljus samt samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsuppgifter.
Eleven diskuterar även översiktligt sitt eget och andras arbete med ljud eller ljus samt värderar med enkla omdömen hur detta interagerar i sceniska gestaltningar.
I diskussionen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
C
Eleven beskriver utförligt hur ljud eller ljus är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck.
Dessutom kommunicerar eleven med viss säkerhet med publik genom att använda ljud eller ljus samt samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsuppgifter.
Eleven diskuterar även utförligt sitt eget och andras arbete med ljud eller ljus samt värderar med nyanserade omdömen hur detta interagerar i sceniska gestaltningar.
I diskussionen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur ljud eller ljus är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck.
Dessutom kommunicerar eleven med säkerhet med publik genom att använda ljud eller ljus samt samarbetar med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsuppgifter.
Eleven diskuterar även utförligt och nyanserat sitt eget och andras arbete med ljud eller ljus samt värderar med nyanserade omdömen hur detta interagerar i sceniska gestaltningar och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas.
I diskussionen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!