Röst

kurs
Ämne
Kurskod
TEARÖS0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen röst relaterar till syftet med ämnet teater, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen röst.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen röst.

E
Eleven beskriver översiktligt röstorganens anatomi och redogör översiktligt för olika metoder för röstträning.
Dessutom gestaltar eleven enkla uttryck med rösten med tillfredsställande resultat.
C
Eleven beskriver utförligt röstorganens anatomi och redogör utförligt för olika metoder för röstträning.
Dessutom gestaltar eleven uttryck med rösten med tillfredsställande resultat.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat röstorganens anatomi och redogör utförligt och nyanserat för olika metoder för röstträning.
Dessutom gestaltar eleven komplexa uttryck med rösten med tillfredsställande resultat.
E
Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda rösten som uttrycksmedel.
Eleven samarbetar även med viss säkerhet i röstövningar och gestaltningar.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet och den egna träningen samt värderar dessa med enkla omdömen.
Eleven gör enkla analyser av sceniska gestaltningar samt tolkar dessa.
I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
C
Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda rösten som uttrycksmedel.
Eleven samarbetar även med viss säkerhet i röstövningar och gestaltningar.
Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet och den egna träningen samt värderar dessa med nyanserade omdömen.
Eleven gör analyser av sceniska gestaltningar samt tolkar dessa.
I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
A
Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom att använda rösten som uttrycksmedel.
Eleven samarbetar även med säkerhet i röstövningar och gestaltningar.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet och den egna träningen samt värderar dessa med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet och träningen kan utvecklas.
Eleven gör analyser av sceniska gestaltningar samt tolkar dessa.
I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!