Regi

kurs
Ämne
Kurskod
TEAREG0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen regi relaterar till syftet med ämnet teater, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen regi.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen regi.

E
Eleven redogör översiktligt för olika moment i regiprocessen samt omsätter något av dessa i enkla praktiska övningar.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur aktörers olika sceniska uttrycksmedel samverkar i en scenisk gestaltning.
I ett enkelt regiarbete leder eleven andra och samordnar deras uttryck med viss säkerhet.
Eleven formulerar i samråd med handledare vad hen genom sitt regiarbete vill uttrycka gentemot en publik.
C
Eleven redogör utförligt för olika moment i regiprocessen samt omsätter några av dessa i praktiska övningar.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur aktörers olika sceniska uttrycksmedel samverkar i en scenisk gestaltning.
I ett regiarbete leder eleven andra och samordnar deras uttryck med viss säkerhet.
Eleven formulerar efter samråd med handledare vad hen genom sitt regiarbete vill uttrycka gentemot en publik.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika moment i regiprocessen samt omsätter flera av dessa i övningar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur aktörers olika sceniska uttrycksmedel samverkar i en scenisk gestaltning.
I ett komplext regiarbete leder eleven andra och samordnar deras uttryck med säkerhet samt gestaltar personliga uttryck baserade på egna idéer.
Eleven formulerar efter samråd med handledare vad hen genom sitt regiarbete vill uttrycka gentemot en publik.
E
Eleven samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsuppgifter.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt sitt eget och andras regiarbete samt värderar dessa med enkla omdömen.
Eleven värderar också med enkla omdömen hur det egna arbetet kommunicerar med publik i sceniska gestaltningar.
I diskussionen och värderingarna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
C
Eleven samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsuppgifter.
Dessutom diskuterar eleven utförligt sitt eget och andras regiarbete samt värderar dessa med nyanserade omdömen.
Eleven värderar också med nyanserade omdömen hur det egna arbetet kommunicerar med publik i sceniska gestaltningar.
I diskussionen och värderingarna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
A
Eleven samarbetar med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsuppgifter.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat sitt eget och andras regiarbete samt värderar dessa med nyanserade omdömen.
Eleven värderar också med nyanserade omdömen hur det egna arbetet kommunicerar med publik i sceniska gestaltningar samt formulerar vägar för hur regiarbetet kan utvecklas.
I diskussionen och värderingarna använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!