Scenografi, mask och kostym

kurs
Ämne
Kurskod
TEASCE00S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen scenografi, mask och kostym relaterar till syftet med ämnet teater, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen scenografi, mask och kostym.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen scenografi, mask och kostym.

E
Eleven gör i samråd med handledare tolkningar av sceniskt material.
Utifrån dessa tolkningar skapar eleven, i samråd med handledare, med hjälp av scenografi, kostym eller maskering en enkel design av det sceniska rummet.
I arbetet planerar eleven i samråd med handledare samt redogör översiktligt för idéer med hjälp av skisser, ritningar och modeller.
Dessutom använder eleven med visst handlag material och verktyg.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa och arbetsmiljö.
Eleven redogör översiktligt för de val som har gjorts under arbetet samt för motiven för dessa.
C
Eleven gör efter samråd med handledare tolkningar av sceniskt material.
Utifrån dessa tolkningar skapar eleven, efter samråd med handledare, med hjälp av scenografi, kostym eller maskering en design av det sceniska rummet.
I arbetet planerar eleven efter samråd med handledare samt redogör utförligt för idéer med hjälp av skisser, ritningar och modeller.
Dessutom använder eleven med gott handlag material och verktyg.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa och arbetsmiljö.
Eleven redogör utförligt för de val som har gjorts under arbetet samt för motiven för dessa.
A
Eleven gör efter samråd med handledare tolkningar av sceniskt material.
Utifrån dessa tolkningar skapar eleven, efter samråd med handledare, med hjälp av scenografi, kostym eller maskering en personlig och komplex design av det sceniska rummet.
I arbetet planerar eleven efter samråd med handledare samt redogör utförligt och nyanserat för idéer med hjälp av skisser, ritningar och modeller.
Dessutom använder eleven med mycket gott handlag material och verktyg.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa och arbetsmiljö.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för de val som har gjorts under arbetet samt för motiven för dessa.
E
Eleven beskriver översiktligt hur designen är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck.
Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda scenografi, rekvisita, kostym eller maskering.
Dessutom samarbetar eleven med viss säkerhet i olika gestaltningsuppgifter.
Eleven diskuterar även översiktligt sitt eget och andras arbete med scenografi, rekvisita, kostym eller maskering samt värderar med enkla omdömen hur scenografi, rekvisita, kostym eller maskering interagerar med andra uttrycksmedel i sceniska gestaltningar.
I diskussionen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
C
Eleven beskriver utförligt hur designen är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck.
Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda scenografi, rekvisita, kostym eller maskering.
Dessutom samarbetar eleven med viss säkerhet i olika gestaltningsuppgifter.
Eleven diskuterar även utförligt sitt eget och andras arbete med scenografi, rekvisita, kostym eller maskering samt värderar med nyanserade omdömen hur scenografi, rekvisita, kostym eller maskering interagerar med andra uttrycksmedel i sceniska gestaltningar.
I diskussionen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur designen är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck.
Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom att använda scenografi, rekvisita, kostym eller maskering.
Dessutom samarbetar eleven med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsuppgifter.
Eleven diskuterar även utförligt och nyanserat sitt eget och andras arbete med scenografi, rekvisita, kostym eller maskering samt värderar med nyanserade omdömen hur scenografi, rekvisita, kostym eller maskering interagerar med andra uttrycksmedel i sceniska gestaltningar.
Dessutom ger eleven förslag på hur arbetet kan förbättras.
I diskussionen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!