Scenisk gestaltning 1

kurs
Ämne
Kurskod
TEASCE01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen scenisk gestaltning 1 relaterar till syftet med ämnet teater, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen scenisk gestaltning 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen scenisk gestaltning 1.

E
Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några enkla uttryck med kroppen och rösten.
Eleven beskriver översiktligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom något av dessa områden.
Eleven redogör översiktligt för uppbyggnaden av några enkla sceniska berättelser.
C
Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några uttryck med kroppen och rösten.
Eleven beskriver utförligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom några av dessa områden.
Eleven redogör utförligt för uppbyggnaden av några sceniska berättelser.
A
Eleven gestaltar med gott resultat flera komplexa uttryck med kroppen och rösten.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom flera av dessa områden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnaden av flera komplexa sceniska berättelser.
E
Eleven beskriver översiktligt hur några av teaterns uttrycksområden samverkar samt kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda några av teaterns uttrycksmedel.
Eleven samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsgrupper.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet samt värderar det med enkla omdömen.
Eleven gör en enkel analys av någon annans sceniska gestaltning samt tolkar denna.
I sin analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
C
Eleven beskriver utförligt hur några av teaterns uttrycksområden samverkar samt kommunicerar med viss säkerhet några med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel.
Eleven samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsgrupper.
Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen.
Eleven gör analyser av andras sceniska gestaltningar samt tolkar dessa.
I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur flera av teaterns uttrycksområden samverkar samt kommunicerar med säkerhet med publik genom att använda flera av teaterns uttrycksmedel.
Eleven samarbetar med säkerhet i olika gestaltningsgrupper.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas.
Eleven gör komplexa analyser av andras sceniska gestaltningar samt tolkar dessa.
I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!