Scenisk gestaltning 2

kurs
Ämne
Kurskod
TEASCE02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen scenisk gestaltning 2 relaterar till syftet med ämnet teater, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen scenisk gestaltning 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen scenisk gestaltning 2.

E
Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några enkla uttryck med kroppen och rösten.
Eleven beskriver översiktligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom något av dessa områden.
Eleven redogör översiktligt för uppbyggnaden av enkla sceniska berättelser samt bygger i samråd med handledare enkla sceniska berättelser.
C
Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några uttryck med kroppen och rösten.
Eleven beskriver utförligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom några av dessa områden.
Eleven redogör utförligt för uppbyggnaden av sceniska berättelser samt bygger efter samråd med handledare några sceniska berättelser.
A
Eleven gestaltar med gott resultat flera komplexa uttryck med kroppen och rösten.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom flera av dessa områden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnaden av komplexa sceniska berättelser samt bygger efter samråd med handledare flera sceniska berättelser.
E
Eleven beskriver översiktligt hur teaterns uttrycksområden samverkar.
Dessutom kommunicerar eleven med viss säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel.
Eleven samarbetar även med viss säkerhet i olika gestaltningsgrupper.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet samt värderar det med enkla omdömen.
Eleven gör enkla analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med tillfredsställande resultat.
I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
C
Eleven beskriver utförligt hur teaterns uttrycksområden samverkar.
Dessutom kommunicerar eleven med säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel.
Eleven samarbetar även med säkerhet i olika gestaltningsgrupper.
Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen.
Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med tillfredsställande resultat.
I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teaterns uttrycksområden samverkar.
Dessutom kommunicerar eleven med säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel.
Eleven samarbetar även med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsgrupper.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas.
Eleven gör komplexa analyser av sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med gott resultat.
I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!