Sceniskt karaktärsarbete – text

kurs
Ämne
Kurskod
TEASCN0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen sceniskt karaktärsarbete – text relaterar till syftet med ämnet teater, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen sceniskt karaktärsarbete – text.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen sceniskt karaktärsarbete – text.

E
Eleven gestaltar en enkel scenisk karaktär med kroppen och rösten med tillfredsställande resultat.
Eleven redogör översiktligt för någon metod för sceniskt karaktärsarbete.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur olika sceniska karaktärer, med sina olika funktioner, bygger upp en enkel scenisk berättelse.
C
Eleven gestaltar en scenisk karaktär med kroppen och rösten med tillfredsställande resultat.
Eleven redogör utförligt för några metoder för sceniskt karaktärsarbete.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur olika sceniska karaktärer, med sina olika funktioner, bygger upp en scenisk berättelse.
A
Eleven gestaltar en komplex scenisk karaktär med kroppen och rösten med gott resultat och med ett personligt uttryck.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera metoder för sceniskt karaktärsarbete.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur olika sceniska karaktärer, med sina olika funktioner, bygger upp en komplex scenisk berättelse.
E
Eleven beskriver översiktligt hur några uttryck samverkar för att skapa en enkel scenisk karaktär och hur en scenisk karaktär samverkar med några andra uttrycksområden inom teatern.
Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att gestalta en enkel scenisk karaktär.
Eleven samarbetar med viss säkerhet i gestaltningsgrupper.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet av sceniska karaktärer samt värderar det med enkla omdömen.
Eleven gör enkla analyser av någon scenisk gestaltning samt tolkar denna.
I sin analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
C
Eleven beskriver utförligt hur några uttryck samverkar för att skapa en scenisk karaktär och hur en scenisk karaktär samverkar med några andra uttrycksområden inom teatern.
Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att gestalta en scenisk karaktär.
Eleven samarbetar med viss säkerhet i gestaltningsgrupper.
Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet av sceniska karaktärer samt värderar det med nyanserade omdömen.
Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa.
I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur flera uttryck samverkar för att skapa en komplex scenisk karaktär och hur en scenisk karaktär samverkar med flera andra uttrycksområden inom teatern.
Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom att gestalta en scenisk karaktär.
Eleven samarbetar med säkerhet och tar initiativ i arbetet i gestaltningsgrupper.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet av sceniska karaktärer samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas.
Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa.
I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!