Teaterteori

kurs
Ämne
Kurskod
TEATEA0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen teaterteori relaterar till syftet med ämnet teater, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen teaterteori.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen teaterteori.

E
Eleven redogör översiktligt för teaterns olika uttrycksformer samt redogör översiktligt, utifrån exempel, för hur form och innehåll samverkar i sceniska gestaltningar.
C
Eleven redogör utförligt för teaterns olika uttrycksformer samt redogör utförligt, utifrån exempel, för hur form och innehåll samverkar i sceniska gestaltningar.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för teaterns olika uttrycksformer samt redogör utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för hur form och innehåll samverkar i sceniska gestaltningar.
E
Eleven gör en enkel analys av någon scenisk gestaltning samt tolkar denna.
C
Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa.
A
Eleven gör komplex a analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa.
E
Eleven beskriver översiktigt några av teaterns uttrycksområden ur ett historiskt perspektiv.
Dessutom beskriver eleven översiktligt teaterns relation till samhälle, idéströmningar och andra konstarter.
I sina beskrivningar och i sin analys använder eleven med viss säkerhet någon teori om teater.
C
Eleven beskriver utförligt några av teaterns uttrycksområden ur ett historiskt perspektiv.
Dessutom beskriver eleven utförligt teaterns relation till samhälle, idéströmningar och andra konstarter.
I sina beskrivningar och i sina analyser använder eleven med viss säkerhet några olika teorier om teater samt diskuterar utifrån olika teoretiska perspektiv olika tolkningar.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat flera av teaterns uttrycksområden ur ett historiskt perspektiv.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat teaterns relation till samhälle, idéströmningar och andra konstarter.
I sina beskrivningar och i sina analyser använder eleven med säkerhet några olika teorier om teater samt diskuterar utifrån olika teoretiska perspektiv olika tolkningar.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!