Kondensisolering

kurs
Kurskod
TEIKOD0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kondensisolering relaterar till syftet med ämnet teknisk isolering, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kondensisolering.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kondensisolering.

E
Eleven beskriver översiktligt olika typer av isoleringsmaterial, hur de är konstruerade samt vilka egenskaper och användningsområden de har.
C
Eleven beskriver utförligt olika typer av isoleringsmaterial, hur de är konstruerade samt vilka egenskaper och användningsområden de har.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika typer av isoleringsmaterial, hur de är konstruerade samt vilka egenskaper och användningsområden de har.
E
Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete.
I planeringen väljer eleven med viss säkerhet någon vanligt förekommande metod.
Eleven utför i samråd med handledare arbetet utifrån kravspecifikation, ritningar, beskrivningar samt lagar och andra bestämmelser, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med visst handlag verktyg, maskiner och andra hjälpmedel samt följer föreskrifter och anvisningar för dem.
Dessutom gör eleven en enkel riskbedömning av arbetsprocessen, följer skyddsföreskrifter samt arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
C
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete.
I planeringen väljer eleven med viss säkerhet någon vanligt förekommande metod.
Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån kravspecifikation, ritningar, beskrivningar samt lagar och andra bestämmelser, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med gott handlag verktyg, maskiner och andra hjälpmedel samt följer föreskrifter och anvisningar för dem.
Dessutom gör eleven en riskbedömning av arbetsprocessen, följer skyddsföreskrifter samt arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
A
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete.
I planeringen väljer eleven med säkerhet någon vanligt förekommande metod.
Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån kravspecifikation, ritningar, beskrivningar samt lagar och andra bestämmelser, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag verktyg, maskiner och andra hjälpmedel samt följer föreskrifter och anvisningar för dem.
Dessutom gör eleven en riskbedömning av arbetsprocessen, följer skyddsföreskrifter samt arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
E
När arbetet är utfört gör eleven i samråd med handledare kontroller.
Eleven värderar också med enkla omdömen om arbetet uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utförda åtgärder.
C
När arbetet är utfört gör eleven efter samråd med handledare kontroller.
Eleven värderar också med nyanserade omdömen om arbetet uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av utförda åtgärder.
A
När arbetet är utfört gör eleven efter samråd med handledare kontroller.
Eleven värderar också med nyanserade omdömen om arbetet uppfyller fastställda kvalitetskrav samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda åtgärder.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!