Komponenter och system el

kurs
Kurskod
TEYKOM3
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen komponenter och system el relaterar till syftet med ämnet tekniska system - el, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen komponenter och system el.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen komponenter och system el.

E
Eleven redogör översiktligt för olika komponentkategorier inom elbranschens olika verksamhetsområden.
Dessutom redogör eleven översiktligt för dessa komponenters funktion i de system där de ingår.
Eleven väljer i samråd med handledare komponenter till några system från olika kategorier och dimensionerar med viss säkerhet tillämpliga storheter.
C
Eleven redogör utförligt för olika komponentkategorier inom elbranschens olika verksamhetsområden.
Dessutom redogör eleven utförligt för dessa komponenters funktion i de system där de ingår.
Eleven väljer efter samråd med handledare komponenter till några system från olika kategorier och dimensionerar med viss säkerhet tillämpliga storheter.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika komponentkategorier inom elbranschens olika verksamhetsområden.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för dessa komponenters funktion i de system där de ingår.
Eleven väljer efter samråd med handledare komponenter till några system från olika kategorier och dimensionerar med säkerhet tillämpliga storheter.
E
Eleven redogör översiktligt för hur system för dator- och medianät, telefoni och trådlös kommunikation är uppbyggda och fungerar.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur några system installeras, driftsätts och underhålls.
C
Eleven redogör utförligt för hur system för dator- och medianät, telefoni och trådlös kommunikation är uppbyggda och fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur några system installeras, driftsätts och underhålls.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur system för dator- och medianät, telefoni och trådlös kommunikation är uppbyggda och fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur några system installeras, driftsätts och underhålls.
E
Eleven framställer med datorhjälp och i samråd med handledare ritningar och scheman.
Inför arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga verktyg.
C
Eleven framställer med datorhjälp och efter samråd med handledare ritningar och scheman.
Inför arbetet väljer eleven lämpliga verktyg.
A
Eleven framställer med datorhjälp ritningar och scheman.
Inför arbetet väljer eleven med säkerhet lämpliga verktyg.
E
Eleven tolkar och använder i samråd med handledare ritningar och scheman i både tryckt och digital form.
Inför arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga verktyg och metoder.
C
Eleven tolkar och använder efter samråd med handledare ritningar och scheman i både tryckt och digital form.
Inför arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga verktyg och metoder.
A
Eleven tolkar och använder efter samråd med handledare ritningar och scheman i både tryckt och digital form.
Inför arbetet väljer eleven med säkerhet lämpliga verktyg och metoder.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."