Projektering el 2

kurs
Kurskod
TEYPRO32
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen projektering el 2 relaterar till syftet med ämnet tekniska system - el, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen projektering el 2.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen projektering el 2.

E
Eleven redogör översiktligt för projektledarens roll i såväl konsult- som installationsbranschen.
C
Eleven redogör utförligt för projektledarens roll i såväl konsult- som installationsbranschen.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för projektledarens roll i såväl konsult- som installationsbranschen.
E
Eleven planerar, projekterar, konstruerar och dokumenterar tekniska system med datorstöd och i samråd med handledare.
I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, ritningar och underlag.
C
Eleven planerar, projekterar och konstruerar tekniska system med datorstöd och efter samråd med handledare.
I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, ritningar och underlag.
A
Eleven planerar, projekterar och konstruerar tekniska system med datorstöd och efter samråd med handledare.
I planeringen tolkar eleven med säkerhet instruktioner, ritningar och underlag.
E
Eleven redogör översiktligt för hur ledningssystem och skydd dimensioneras och anpassas.
C
Eleven redogör utförligt för hur ledningssystem och skydd dimensioneras och anpassas.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur ledningssystem och skydd dimensioneras och anpassas.
E
Eleven utför med visst handlag konstruktions- och projekteringsarbeten, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet datorbaserade tillämpningar.
Eventuella problem som uppkommer under arbetet åtgärdar eleven i samråd med handledare.
C
Eleven utför med gott handlag konstruktions- och projekteringsarbeten, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet datorbaserade tillämpningar.
Eventuella problem som uppkommer under arbetet åtgärdar eleven efter samråd med handledare.
A
Eleven utför med mycket gott handlag konstruktions- och projekteringsarbeten, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
Dessutom använder eleven med säkerhet datorbaserade tillämpningar.
Eventuella problem som uppkommer under arbetet åtgärdar eleven efter samråd med handledare.
E
Eleven redogör översiktligt för arbetsprocessen, resultatet och eventuella avvikelser från specifikationen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
Eleven redogör utförligt för arbetsprocessen, resultatet och eventuella avvikelser från specifikationen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsprocessen, resultatet och eventuella avvikelser från specifikationen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."