Tillämpad programmering

kurs
Kurskod
TIATIL00S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen tillämpad programmering relaterar till syftet med ämnet tillämpad programmering, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen tillämpad programmering.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen tillämpad programmering.

E
I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande datavetenskapliga begrepp, teorier och modeller inom valt kunskapsområde.
C
I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande datavetenskapliga begrepp, teorier och modeller inom valt kunskapsområde.
A
I sitt arbete använder eleven med säkerhet grundläggande datavetenskapliga begrepp, teorier och modeller inom valt kunskapsområde.
E
Eleven identifierar och formulerar i samråd med handledare ett enkelt problem inom valt kunskapsområde.
Eleven väljer och använder i samråd med handledare lämpliga algoritmer och lösningsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.
Dessutom löser eleven med hjälp av programmering problemet inom valt område med ett tillfredsställande resultat.
C
Eleven identifierar och formulerar efter samråd med handledare ett problem inom valt kunskapsområde.
Eleven väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga algoritmer och lösningsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.
Dessutom löser eleven med hjälp av programmering problemet inom valt område med ett tillfredsställande resultat.
A
Eleven identifierar och formulerar efter samråd med handledare ett avancerat problem inom valt kunskapsområde.
Eleven väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga algoritmer och lösningsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.
Dessutom löser eleven med hjälp av programmering problemet inom valt område med ett gott resultat.
E
Eleven för ett enkelt resonemang utifrån en analys av tillämpningens konsekvenser för sitt valda kunskapsområde.
C
Eleven för ett välgrundat resonemang utifrån en analys av tillämpningens konsekvenser för sitt valda kunskapsområde.
A
Eleven för ett välgrundat och nyanserat resonemang utifrån en analys av tillämpningens konsekvenser för sitt valda kunskapsområde.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!