Fordonskombinationer – godstransporter

kurs
Kurskod
TRAFOR0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen fordonskombinationer – godstransporter relaterar till syftet med ämnet transportteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen fordonskombinationer – godstransporter.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen fordonskombinationer – godstransporter.

E
Eleven beskriver översiktligt utrustningar som används för att koppla samman dragfordon och släpfordon samt redogör översiktligt för hur dessa fordon kan kombineras.
Eleven redogör också översiktligt för skillnader mellan olika dragutrustningar.
Dessutom redogör eleven översiktligt för mått- och viktbestämmelser för trafik som går över landsgränser.
C
Eleven beskriver utförligt utrustningar som används för att koppla samman dragfordon och släpfordon samt redogör utförligt för hur dessa fordon kan kombineras.
Eleven redogör också utförligt för skillnader mellan olika dragutrustningar.
Dessutom redogör eleven utförligt för mått- och viktbestämmelser för trafik som går över landsgränser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat utrustningar som används för att koppla samman dragfordon och släpfordon samt redogör utförligt och nyanserat för hur dessa fordon kan kombineras.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för skillnader mellan olika dragutrustningar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för mått- och viktbestämmelser för trafik som går över landsgränser samt för skillnader mellan olika länder.
E
Eleven kör och manövrerar fordonskombinationer på ett trafiksäkert sätt i enkla och varierande trafikmiljöer.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur man kan framföra fordon bränsleekonomiskt och miljövänligt.
C
Eleven kör och manövrerar fordonskombinationer på ett trafiksäkert sätt i varierande trafikmiljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur man kan framföra fordon bränsleekonomiskt och miljövänligt.
A
Eleven kör och manövrerar fordonskombinationer på ett trafiksäkert sätt i varierande trafikmiljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur man kan framföra fordon bränsleekonomiskt och miljövänligt.
E
Eleven utför i samråd med handledare sammankoppling och frånkoppling av släp samt vidtar nödvändiga åtgärder vid parkering.
Dessutom beskriver eleven översiktligt funktionen hos släpfordons färdbroms- och parkeringsbromssystem.
Eleven utför också i samråd med handledare säkerhetskontroll av fordonskombinationer samt vidtar vid behov åtgärder och motiverar dessa översiktligt.
I arbetet gör eleven, med tillfredsställande resultat, enkla lastviktsberäkningar på fordonskombinationer samt värderar resultatet med enkla omdömen.
C
Eleven utför efter samråd med handledare sammankoppling och frånkoppling av släp samt vidtar nödvändiga åtgärder vid parkering och motiverar översiktligt åtgärderna.
Dessutom beskriver eleven utförligt funktionen hos släpfordons färdbroms- och parkeringsbromssystem.
Eleven utför också efter samråd med handledare säkerhetskontroll av fordonskombinationer samt vidtar vid behov åtgärder och motiverar dessa utförligt.
I arbetet gör eleven, med tillfredsställande resultat, lastviktsberäkningar på fordonskombinationer samt värderar resultatet med enkla omdömen.
A
Eleven utför efter samråd med handledare sammankoppling och frånkoppling av släp samt vidtar nödvändiga åtgärder vid parkering och motiverar utförligt åtgärderna.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat funktionen hos släpfordons färdbroms- och parkeringsbromssystem.
Eleven utför också efter samråd med handledare säkerhetskontroll av fordonskombinationer samt vidtar vid behov åtgärder och motiverar dessa utförligt och nyanserat.
I arbetet gör eleven, med gott resultat, lastviktsberäkningar på fordonskombinationer samt värderar resultatet med nyanserade omdömen.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!