Yrkestrafik 1a

kurs
Kurskod
TRAYRK01a
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen yrkestrafik 1a relaterar till syftet med ämnet transportteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen yrkestrafik 1a.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen yrkestrafik 1a.

E
Eleven kör och manövrerar i bekanta situationer fordon på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt.
Eleven redogör översiktligt för hur man planerar och genomför enkla transportuppdrag samt redogör översiktligt för säkerhetsaspekter vid transportuppdrag.
C
Eleven kör och manövrerar i bekanta och delvis nya situationer fordon på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt.
Eleven redogör utförligt för hur man planerar och genomför transportuppdrag samt redogör utförligt för miljö- och säkerhetsaspekter vid transportuppdrag.
A
Eleven kör och manövrerar i bekanta och nya situationer fordon på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur man planerar och genomför transportuppdrag samt redogör utförligt och nyanserat för miljö- och säkerhetsaspekter vid transportuppdrag.
E
Eleven utför i samråd med handledare säkerhetskontroll av transportfordon samt vidtar vid behov åtgärder som krävs ur trafiksäkerhetssynpunkt och motiverar dessa översiktligt.
Eleven följer med viss säkerhet körtidsregler samt registrerar körtiden enligt praxis.
I arbetet beskriver eleven översiktligt några metoder för lastförankring.
Dessutom gör eleven, med tillfredsställande resultat, enkla lastviktsberäkningar för olika fordon utifrån givna förutsättningar samt värderar resultatet med enkla omdömen.
Eleven väljer med viss säkerhet relevant utrustning och arbetsmetod.
C
Eleven utför efter samråd med handledare säkerhetskontroll av transportfordon samt vidtar vid behov åtgärder som krävs ur trafiksäkerhetssynpunkt och motiverar dessa utförligt.
Eleven följer med viss säkerhet körtidsregler samt registrerar körtiden enligt praxis.
I arbetet beskriver eleven utförligt några metoder för lastförankring.
Dessutom gör eleven, med tillfredsställande resultat, lastviktsberäkningar för olika fordon utifrån givna förutsättningar samt värderar resultatet med enkla omdömen.
Eleven väljer med viss säkerhet relevant utrustning och arbetsmetod.
A
Eleven utför efter samråd med handledare säkerhetskontroll av transportfordon samt vidtar vid behov åtgärder som krävs ur trafiksäkerhetssynpunkt och motiverar dessa utförligt och nyanserat.
Eleven följer med säkerhet körtidsregler samt registrerar körtiden enligt praxis.
I arbetet beskriver eleven utförligt och nyanserat några metoder för lastförankring.
Dessutom gör eleven, med gott resultat, lastviktsberäkningar för olika fordon utifrån givna förutsättningar samt värderar resultatet med nyanserade omdömen.
Eleven väljer med säkerhet relevant utrustning och arbetsmetod.
E
Eleven identifierar med viss säkerhet och beskriver översiktligt gods med speciella egenskaper och hur det ska hanteras.
Eleven ger också enkla exempel på riskerna med denna hantering.
Dessutom beskriver eleven översiktligt hur man förebygger personskador vid godshantering och transporter samt faktorer som kan bidra till ohälsa.
C
Eleven identifierar med viss säkerhet och beskriver utförligt gods med speciella egenskaper och hur det ska hanteras.
Eleven ger också välgrundade exempel på riskerna med denna hantering.
Dessutom beskriver eleven utförligt hur man förebygger personskador vid godshantering och transporter samt faktorer som kan bidra till ohälsa.
A
Eleven identifierar med säkerhet och beskriver utförligt och nyanserat gods med speciella egenskaper och hur det ska hanteras.
Eleven ger också välgrundade och nyanserade exempel på riskerna med denna hantering.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur man förebygger personskador vid godshantering och transporter samt faktorer som kan bidra till ohälsa.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning.
Dessutom samarbetar eleven med andra och anpassar med viss säkerhet bemötande och språk efter situation och mottagare.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning.
Dessutom samarbetar eleven med andra och anpassar med viss säkerhet bemötande och språk efter situation och mottagare.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning.
Dessutom samarbetar eleven med andra och anpassar med säkerhet bemötande och språk efter situation och mottagare.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!