Yrkestrafik 1b

kurs
Kurskod
TRAYRK01b
Poäng
300p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen yrkestrafik 1b relaterar till syftet med ämnet transportteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen yrkestrafik 1b.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen yrkestrafik 1b.

E
Eleven beskriver översiktligt tekniska komponenter och deras funktioner i bromssystem och bromshjälpsystem.
Eleven redogör också översiktligt för konsekvenser av eftersatt underhåll.
Dessutom beskriver eleven översiktligt olika grenar av yrkesmässig trafik med dess förutsättningar.
Eleven beskriver översiktligt de regler som begränsar arbetstiden vid vägtransporter samt hur de ska tillämpas i praktiken.
C
Eleven beskriver utförligt tekniska komponenter och deras funktioner i bromssystem och bromshjälpsystem.
Eleven redogör också utförligt för konsekvenser av eftersatt underhåll.
Dessutom beskriver eleven utförligt olika grenar av yrkesmässig trafik med dess förutsättningar.
Eleven beskriver utförligt de regler som begränsar arbetstiden vid vägtransporter samt hur de ska tillämpas i praktiken.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat tekniska komponenter och deras funktioner i bromssystem och bromshjälpsystem.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för konsekvenser av eftersatt underhåll.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika grenar av yrkesmässig trafik med dess förutsättningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat de regler som begränsar arbetstiden vid vägtransporter samt hur de ska tillämpas i praktiken.
E
Eleven gör, med tillfredsställande resultat, enkla beräkningar av fordonets lastkapacitet i förhållande till vägars bärighet.
Dessutom beskriver eleven översiktligt hur last ska säkras samt ger enkla exempel på konsekvenser av felaktig lastsäkring.
Eleven beskriver också översiktligt gods med farliga egenskaper, hur det ska hanteras, riskerna med farligt gods och kravet på utbildning för att hantera det.
C
Eleven gör, med tillfredsställande resultat, beräkningar av fordonets lastkapacitet i förhållande till vägars bärighet.
Dessutom beskriver eleven utförligt hur last ska säkras samt ger välgrundade exempel på konsekvenser av felaktig lastsäkring.
Eleven beskriver också utförligt gods med farliga egenskaper, hur det ska hanteras, riskerna med farligt gods och kravet på utbildning för att hantera det.
A
Eleven gör, med gott resultat, beräkningar av fordonets lastkapacitet i förhållande till vägars bärighet.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur last ska säkras samt ger välgrundade och nyanserade exempel på konsekvenser av felaktig lastsäkring.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat gods med farliga egenskaper, hur det ska hanteras, riskerna med farligt gods och kravet på utbildning för att hantera det.
E
Eleven beskriver översiktligt risker i arbetsmiljön och ger i samråd med handledare hjälp till skadade.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt sätt för att förebygga arbetsskador.
C
Eleven beskriver utförligt risker i arbetsmiljön och ger efter samråd med handledare hjälp till skadade.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt sätt för att förebygga arbetsskador.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat risker i arbetsmiljön och ger efter samråd med handledare hjälp till skadade.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt sätt för att förebygga arbetsskador.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning.
Eleven redogör översiktligt för vad begreppet kvalitet innebär i branschen och för vikten av goda kundrelationer.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning.
Eleven redogör utförligt för vad begreppet kvalitet innebär i branschen och för vikten av goda kundrelationer.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad begreppet kvalitet innebär i branschen och för vikten av goda kundrelationer.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!