Träningslära 2

kurs
Kurskod
TRNTRN02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen träningslära 2 relaterar till syftet med ämnet träningslära, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen träningslära 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen träningslära 2.

E
Eleven beskriver översiktligt kroppens uppbyggnad och funktion med fokus på näringsfysiologi och energigivande processer.
I beskrivningen ger eleven exempel på hur kroppen påverkas av kost, träning och vila.
Eleven redogör också översiktligt för olika träningsmetoder samt för hur träning kan användas för att förebygga skador och ohälsa.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
C
Eleven beskriver utförligt kroppens uppbyggnad och funktion med fokus på näringsfysiologi och energigivande processer.
I beskrivningen ger eleven exempel på hur kroppen påverkas av kost, träning och vila.
Eleven redogör också utförligt för olika träningsmetoder samt för hur träning kan användas för att förebygga skador och ohälsa.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens uppbyggnad och funktion med fokus på näringsfysiologi och energigivande processer.
I beskrivningen ger eleven exempel på hur kroppen påverkas av kost, träning och vila.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för olika träningsmetoder samt för hur träning kan användas för att förebygga skador och ohälsa.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
E
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, olika träningsprogram i syfte att öka prestationen, förebygga skador och ohälsa samt rehabilitera.
Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen i samråd med handledare.
Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utförda aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven utvärderar träningsprogrammen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
C
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, olika träningsprogram i syfte att öka prestationen, förebygga skador och ohälsa samt rehabilitera.
Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd med handledare.
Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av utförda aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven utvärderar träningsprogrammen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
A
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, olika träningsprogram i syfte att öka prestationen, förebygga skador och ohälsa samt rehabilitera.
I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.
Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Eleven utvärderar träningsprogrammen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
E
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till träning och kroppsideal.
I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
C
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till träning och kroppsideal.
I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till träning och kroppsideal.
I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!