Kontrollanläggningar

kurs
Kurskod
VAEKOR0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kontrollanläggningar relaterar till syftet med ämnet vattenkraftteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kontrollanläggningar.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kontrollanläggningar.

E
Eleven beskriver översiktligt vattenkraftstationens kontrollanläggningar samt deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar för att göra produktion, transformation och överföring av elektrisk kraft möjlig.
I beskrivningen gör eleven enkla kopplingar till relevanta fysikaliska principer.
C
Eleven beskriver utförligt vattenkraftstationens kontrollanläggningar samt deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar för att göra produktion, transformation och överföring av elektrisk kraft möjlig.
I beskrivningen gör eleven välgrundade kopplingar till relevanta fysikaliska principer.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vattenkraftstationens kontrollanläggningar samt deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar för att göra produktion, transformation och överföring av elektrisk kraft möjlig.
I beskrivningen gör eleven välgrundade och nyanserade kopplingar till relevanta fysikaliska principer.
E
Eleven utför på ett elsäkert och personsäkert sätt enkelt arbete med turbiner och hydralikkomponenter i en vattenkraftstation.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet utrustningen på ett riktigt sätt.
Under arbetet upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven på ett ansvarsfullt sätt med andra samt använder ett enkelt fackspråk som fungerar för arbetsuppgiften.
Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det med enkla omdömen.
C
Eleven utför på ett elsäkert och personsäkert sätt arbete med turbiner och hydralikkomponenter i en vattenkraftstation.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet utrustningen på ett riktigt sätt.
Under arbetet upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven på ett ansvarsfullt sätt med andra samt använder ett fackspråk som fungerar för arbetsuppgiften.
Eleven gör en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det med nyanserade omdömen.
A
Eleven utför på ett elsäkert och personsäkert sätt avancerat arbete med turbiner och hydralikkomponenter i en vattenkraftstation.
I arbetet använder eleven med säkerhet utrustningen på ett riktigt sätt.
Under arbetet upptäcker eleven problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven på ett ansvarsfullt sätt med andra samt använder ett nyanserat fackspråk som fungerar för arbetsuppgiften.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det med nyanserade omdömen.
Dessutom ger eleven förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!