Visuell kommunikation

kurs
Kurskod
VISVIS0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen visuell kommunikation relaterar till syftet med ämnet visuell kommunikation, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen visuell kommunikation.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen visuell kommunikation.

E
Eleven redogör, utifrån exempel från olika tider och olika samhällen, översiktligt för fotografiets och den rörliga bildens språk, funktioner och utveckling.
Dessutom beskriver eleven översiktligt bakomliggande orsaker till bildspråkets utveckling samt dess samband med samhällsutvecklingen.
C
Eleven redogör, utifrån exempel från olika tider och olika samhällen, utförligt för fotografiets och den rörliga bildens språk, funktioner och utveckling.
Dessutom beskriver eleven utförligt bakomliggande orsaker till bildspråkets utveckling samt dess samband med samhällsutvecklingen.
A
Eleven redogör, utifrån exempel från olika tider och olika samhällen, utförligt och nyanserat för fotografiets och den rörliga bildens språk, funktioner och utveckling.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat bakomliggande orsaker till bildspråkets utveckling samt dess samband med samhällsutvecklingen.
E
Eleven diskuterar översiktligt skillnader mellan olika typer av bildkonsumtion.
Dessutom redogör eleven översiktligt för samband mellan avsändares och betraktares positioner och drar enkla slutsatser för vad det innebär för upplevelse och tolkning av budskap.
C
Eleven diskuterar utförligt skillnader mellan olika typer av bildkonsumtion.
Dessutom redogör eleven utförligt för samband mellan avsändares och betraktares positioner och drar välgrundade slutsatser för vad det innebär för upplevelse och tolkning av budskap.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat skillnader mellan olika typer av bildkonsumtion.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för samband mellan avsändares och betraktares positioner och drar välgrundade och nyanserade slutsatser för vad det innebär för upplevelse och tolkning av budskap.
E
Eleven beskriver översiktligt hur visuella budskap påverkar människors identitets- och omvärldsuppfattning.
Dessutom beskriver eleven översiktligt, och gör en enkel analys av, bildens funktion i dagens samhälle.
C
Eleven beskriver utförligt hur visuella budskap påverkar människors identitets- och omvärldsuppfattning.
Dessutom beskriver eleven utförligt, och gör en analys av, bildens funktion i dagens samhälle.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur visuella budskap påverkar människors identitets- och omvärldsuppfattning.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat, och gör en komplex analys av, bildens funktion i dagens samhälle.
E
Eleven redogör översiktligt för hur bild, text och ljud kan samverka i visuella budskap.
C
Eleven redogör utförligt för hur bild, text och ljud kan samverka i visuella budskap.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur bild, text och ljud kan samverka i visuella budskap.
E
I beskrivningar, redogörelser, diskussioner och analyser använder eleven med viss säkerhet några bildteoretiska begrepp samt någon teori och modell.
C
I beskrivningar, redogörelser, diskussioner och analyser använder eleven med viss säkerhet några bildteoretiska begrepp samt någon teori och modell.
A
I beskrivningar, redogörelser, diskussioner och analyser använder eleven med säkerhet några bildteoretiska begrepp samt någon teori och modell.
E
Eleven framställer och förmedlar i samråd med handledare givna visuella budskap i en form där fotografier, rörliga bilder, texter och ljud samverkar.
I arbetet utformar eleverna produktionerna med viss säkerhet och på ett sätt som till viss del är anpassat till ett givet syfte och sammanhang.
Eleven motiverar med enkla argument sitt val av färg samt form- och berättarspråk för framställningarna.
C
Eleven framställer och förmedlar efter samråd med handledare givna visuella budskap i en form där fotografier, rörliga bilder, texter och ljud samverkar.
I arbetet utformar eleverna produktionerna med viss säkerhet och på ett sätt som till viss del är anpassat till ett givet syfte och sammanhang.
Eleven motiverar med välgrundade argument sitt val av färg samt form- och berättarspråk för framställningarna.
A
Eleven framställer och förmedlar efter samråd med handledare givna visuella budskap i en form där fotografier, rörliga bilder, texter och ljud samverkar.
I arbetet utformar eleverna produktionerna med säkerhet och på ett sätt som är anpassat till ett givet syfte och sammanhang.
Eleven motiverar med välgrundade och nyanserade argument sitt val av färg samt form- och berättarspråk för framställningarna.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!