Webbutveckling 2

kurs
Kurskod
WEUWEB02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen webbutveckling 2 relaterar till syftet med ämnet webbutveckling, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen webbutveckling 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen webbutveckling 2.

E
Eleven beskriver översiktligt webben som plattform samt gör en enkel jämförelse med något annat alternativ.
C
Eleven beskriver utförligt webben som plattform samt gör en välgrundad jämförelse med några andra alternativ.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat webben som plattform samt gör en välgrundad och nyanserad jämförelse med flera andra alternativ.
E
Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt produkt.
Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten där logiker som styr innehåll, design och beteende i begränsad utsträckning är åtskilda.
I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar någon teknik för märkspråk och stilmallar där eleven i begränsad utsträckning använder tekniker för att generera stilmallskod.
I arbetet bearbetar eleven med tillfredsställande resultattext, bild och eventuell annan media så att de blir anpassade för att fungera i produkten.
Eleven utvecklar med tillfredsställande funktionalitet inom något eller några av områdena domskript, interaktiv 2D-grafik, 3D-grafik eller animationer.
I sitt arbete inkluderar eleven någon enkel funktion från ett klassbibliotek eller ramverk inom områdena design eller skript.
C
Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt.
Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten där logiker som styr innehåll, design och beteende är åtskilda.
I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några tekniker för märkspråk och stilmallar där eleven använder tekniker för att generera stilmallskod.
I arbetet bearbetar eleven med tillfredsställande resultat och via flera moment text, bild och eventuell annan media så att de blir anpassade för att fungera i produkten.
Eleven utvecklar med tillfredsställande resultat funktionalitet inom något eller några av områdena domskript, interaktiv 2D-grafik, 3D-grafik eller animationer.
I sitt arbete inkluderar eleven några funktioner från ett klassbibliotek eller ramverk inom områdena design eller skript.
A
Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt, vid behov reviderar eleven planen.
Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten där logiker som styr innehåll, design och beteende i omfattande utsträckning är åtskilda.
I arbetet utvecklar eleven kod som med gott resultat följer standarder och som omfattar flera tekniker för märkspråk och stilmallar där eleven i omfattande utsträckning använder tekniker för att generera stilmallskod.
I arbetet bearbetar eleven med gott resultat och via flera moment text, bild och eventuell annan media så att de blir anpassade för att fungera i produkten.
Eleven utvecklar med gott resultat funktionalitet inom något eller några av områdena domskript, interaktiv 2D-grafik, 3D-grafik eller animationer.
I sitt arbete inkluderar eleven flera funktioner av komplex natur från ett klassbibliotek eller ramverk inom områdena design eller skript.
E
Produkten är av tillfredsställande kvalitet när det gäller funktion vilket eleven kontrollerar med hjälp av någon test.
Dessutom kontrollerar eleven med viss säkerhet produktens tillgänglighet med automatiserade tester.
Eleven vidtar någon åtgärd för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler.
C
Produkten är av tillfredsställande kvalitet när det gäller funktion vilket eleven kontrollerar med hjälp av några tester.
Dessutom kontrollerar eleven med viss säkerhet produktens tillgänglighet med automatiserade tester och begränsad manuell testning.
Eleven vidtar några åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler.
A
Produkten är av god kvalitet när det gäller funktion vilket eleven kontrollerar med hjälp av flera tester, även manuella.
Dessutom kontrollerar eleven med säkerhet produktens tillgänglighet med automatiserade tester och simuleringar samt manuella tester.
Eleven vidtar optimeringar av bilder och andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring av dessa och vidtar åtgärder för att reducera antalet överföringar per sida.
E
När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
Eleven redogör översiktligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete.
Dessutom för eleven enkla resonemang kring webbrelaterade frågor om etik och integritet.
Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten samt kontrollerar produktens säkerhet med någon test.
Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.
C
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat.
I utvärderingen resonerar eleven kring eventuella avvikelser samt motiverar översiktligt de val som har gjorts.
Eleven redogör utförligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang kring webbrelaterade frågor om etik och integritet.
Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten samt kontrollerar produktens säkerhet med några tester.
Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området.
A
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts med koppling till generella principer och testresultat samt utvärderar med utförliga och nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
I utvärderingen resonerar eleven kring eventuella avvikelser samt motiverar utförligt de val som har gjorts.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang kring webbrelaterade frågor om etik och integritet.
Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten samt kontrollerar produktens säkerhet med flera tester.
Eleven använder med säkerhet terminologi inom området.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!