Aerodynamik

kurs
Kurskod
YRKAER0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen aerodynamik relaterar till syftet med ämnet yrkesteknik - flyg, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen aerodynamik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen aerodynamik.

E
Eleven beskriver översiktligt atmosfärens betydelse, hur lyftkraft skapas vid olika förhållanden och hur atmosfäriska omständigheter påverkar luftfartyg.
Eleven använder med viss säkerhet för området relevanta begrepp.
När eleven kommunicerar med andra använder hen med viss säkerhet relevant fackspråk på svenska och engelska.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven beskriver utförligt atmosfärens betydelse, hur lyftkraft skapas vid olika förhållanden och hur atmosfäriska omständigheter påverkar luftfartyg.
Eleven använder med viss säkerhet för området relevanta begrepp.
När eleven kommunicerar med andra använder hen med viss säkerhet relevant fackspråk på svenska och engelska.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat atmosfärens betydelse, hur lyftkraft skapas vid olika förhållanden och hur atmosfäriska omständigheter påverkar luftfartyg.
Eleven använder med säkerhet för området relevanta begrepp.
När eleven kommunicerar med andra använder hen med säkerhet relevant fackspråk på svenska och engelska.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!