Affärskommunikation

kurs
Kurskod
AFFAFÄ00S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen affärskommunikation relaterar till syftet med ämnet affärskommunikation, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen affärskommunikation.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen affärskommunikation.

E
Eleven redogör översiktligt för förhållanden, kulturer och affärsseder i några länder.
Eleven ger exempel på hur språket kan störa kommunikationen i några affärssammanhang.
Utifrån exemplen diskuterar eleven översiktligt om språkets betydelse som kommunikationsmedel och dess påverkansmöjligheter.
C
Eleven redogör utförligt för förhållanden, kulturer och affärsseder i några länder.
Eleven ger exempel på hur språket kan störa kommunikationen i några affärssammanhang.
Utifrån exemplen diskuterar eleven utförligt om språkets betydelse som kommunikationsmedel och dess påverkansmöjligheter.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för förhållanden, kulturer och affärsseder i några länder.
Eleven ger exempel på hur språket kan störa kommunikationen i några affärssammanhang.
Utifrån exemplen diskuterar eleven utförligt och nyanserat om språkets betydelse som kommunikationsmedel och dess påverkansmöjligheter.
E
Eleven framställer i samråd med handledare affärsdokument samt informations- och presentationsmaterial med lämpliga tekniker och arbetsmetoder.
Dessutom förmedlar eleven sitt budskap med ett för ändamålet och mottagaren anpassat språk.
I arbetet söker och bearbetar eleven med viss säkerhet den information som behövs för att lösa uppgiften.
När arbetsuppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
Eleven framställer efter samråd med handledare affärsdokument samt informations- och presentationsmaterial med lämpliga tekniker och arbetsmetoder.
Dessutom förmedlar eleven sitt budskap med ett för ändamålet och mottagaren anpassat språk.
I arbetet söker och bearbetar eleven med viss säkerhet den information som behövs för att lösa uppgiften.
När arbetsuppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
A
Eleven framställer efter samråd med handledare affärsdokument samt informations- och presentationsmaterial med lämpliga tekniker och arbetsmetoder.
Dessutom förmedlar eleven sitt budskap med ett för ändamålet och mottagaren anpassat språk.
I arbetet söker och bearbetar eleven med säkerhet den information som behövs för att lösa uppgiften.
När arbetsuppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!