Affärskommunikation

Med affärskommunikation menas i första hand extern kommunikation till andra företag, myndigheter och privatpersoner men även intern kommunikation inom ett företag eller en organisation. Ämnet affärskommunikation behandlar hur olika affärsdokument utformas samt hur presentations- och informationsmaterial i affärssammanhang framställs med hjälp av lämplig teknik. Internationaliseringen medför ökade krav på flerspråkighet. Ämnet kan därför anpassas till såväl svensk affärskommunikation som affärskommunikation på andra språk.

Kurser inom ämnet

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet affärskommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i såväl muntlig som skriftlig kommunikation i affärssammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om affärsspråk som kommunikationsmedel i tal och skrift och om hur språket utformas och anpassas till ändamålet och mottagaren. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att framställa affärsdokument samt presentations- och informationsmaterial.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla omvärldskunskaper och förståelse av andra länders och kulturers affärsseder. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av hur människor, företag och organisationer fungerar och verkar i andra länder.

Genom att använda aktuella tekniker och medier i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att föra fram budskap. Muntligt ska affärsspråket utvecklas genom presentationer med olika syften, till exempel försäljnings-, argumentations- eller informationssyfte.

Elevens utvecklingsmöjligheter inom ämnet

Genom undervisning inom ämnet affärskommunikation bör en elev få möjlighet att utveckla följande: