Affärsutveckling och ledarskap

kurs
Ämne
Kurskod
HANAFR0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen affärsutveckling och ledarskap relaterar till syftet med ämnet handel, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen affärsutveckling och ledarskap.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen affärsutveckling och ledarskap.

E
Eleven beskriver översiktligt villkoren för samt olika sätt att utveckla, organisera och leda arbetet.
Dessutom beskriver eleven någon aspekt på entreprenörskap och översiktligt villkoren för eget företagande.
C
Eleven beskriver utförligt villkoren för samt olika sätt att utveckla, organisera och leda arbetet.
Dessutom beskriver eleven några aspekter på entreprenörskap och utförligt villkoren för eget företagande.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat villkoren för samt olika sätt att utveckla, organisera och leda arbetet.
Dessutom beskriver eleven flera aspekter på entreprenörskap samt utförligt och nyanserat villkoren för eget företagande.
E
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arbetsuppgifter inom affärsutveckling, ledarskap och butiksetablering.
Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
C
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom affärsutveckling, ledarskap och butiksetablering.
Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom affärsutveckling, ledarskap och butiksetablering.
Eleven utför dem med gott resultat.
I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
E
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer.
Beräkningarna är riktigt utförda och eleven identifierar nyckeltal.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra.
Detta gör eleven i samråd med handledare.
C
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer.
Beräkningarna är riktigt utförda och eleven identifierar och förklarar nyckeltal.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra.
Detta gör eleven efter samråd med handledare.
A
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
Under arbetets gång utför eleven med säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer.
Beräkningarna är riktigt utförda och eleven identifierar och förklarar nyckeltal.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra.
Detta gör eleven efter samråd med handledare.
E
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt.
C
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
A
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!