Hälso- och sjukvård 2

kurs
Kurskod
HAOHAL02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen hälso- och sjukvård 2 relaterar till syftet med ämnet hälso- och sjukvård, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen hälso- och sjukvård 2.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen hälso- och sjukvård 2.

E
Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorgsuppgifter samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar.
C
Eleven beskriver utförligt vård- och omsorgsuppgifter samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård- och omsorgsuppgifter samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar.
E
Eleven planerar och utför, i samråd med handledare, vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid akuta och andra sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser.
Arbetet utförs med ett tillfredställande resultat.
I arbetet uppmärksammar, rapporterar och dokumenterar eleven, i samråd med handledare, symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
Dessutom använder eleven, i samråd med handledare, teknisk utrustning utifrån gällande säkerhetsföreskrifter.
C
Eleven planerar och utför, efter samråd med handledare, vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid akuta och andra sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser.
Arbetet utförs med ett tillfredställande resultat.
I arbetet uppmärksammar, rapporterar och dokumenterar eleven, efter samråd med handledare, symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
Dessutom använder eleven, efter samråd med handledare, teknisk utrustning utifrån gällande säkerhetsföreskrifter.
A
Eleven planerar och utför, efter samråd med handledare, vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid akuta och andra sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser.
Arbetet utförs med ett gott resultat.
I arbetet uppmärksammar, rapporterar och dokumenterar eleven, efter samråd med handledare, symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
Dessutom använder eleven, efter samråd med handledare, teknisk utrustning utifrån gällande säkerhetsföreskrifter.
E
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med andra med tillfredställande resultat.
C
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med andra med tillfredställande resultat.
A
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med andra med gott resultat.
E
Eleven utför hjärt-lungräddning för barn och hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal med godkänt resultat.
C
Eleven utför hjärt-lungräddning för barn och hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal med godkänt resultat.
A
Eleven utför hjärt-lungräddning för barn och hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal med godkänt resultat.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."