Hälso- och sjukvård

Ämnet hälso- och sjukvård har sin grund i praktiskt hälso- och sjukvårdsarbete men också i de vetenskapliga ämnesområdena vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Ämnet behandlar hälso- och sjukvård på vårdinrättning och i hemmet.

Kurser inom ämnet

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hälso- och sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hälsofrämjande arbete och medicinskt omhändertagande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på ett etiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsobefrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att uppmärksamma, rapportera och dokumentera förändringar i människors hälsotillstånd.

Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av hälsofrämjande arbete samt förmåga att arbeta på ett hälsofrämjande sätt, vilket innebär att förstärka det friska hos människan och se individen som en resurs för sitt eget välbefinnande.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra, utvärdera och dokumentera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hjärt-lungräddning, omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning samt att utföra medicintekniska uppgifter. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med andra människor med respekt för allas lika värde.

Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sjukvårdsuppgifter som är vanliga inom hälso- och sjukvården. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Elevens utvecklingsmöjligheter inom ämnet

Genom undervisning inom ämnet hälso- och sjukvård bör en elev få möjlighet att utveckla följande: