Lantbruksdjur 1

kurs
Kurskod
LANLAN01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen lantbruksdjur 1 relaterar till syftet med ämnet lantbruksdjur, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen lantbruksdjur 1.

Biologisk grund

Arbetsuppgifter

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen lantbruksdjur 1.

E
Eleven redogör översiktligt för lantbruksdjurs näringsbehov och utfodring.
I samband med stallturer observerar eleven lantbruksdjur samt redogör översiktligt för deras utveckling, utseende, exteriör och beteende.
Eleven beskriver också översiktligt djurens närmiljö samt redogör översiktligt för faktorer som bidrar till en god djurmiljö.
Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och redogör översiktligt för aktuella djursjukdomar och förebyggande åtgärder mot ohälsa och produktionsstörningar.
C
Eleven redogör utförligt för lantbruksdjurs näringsbehov och utfodring.
I samband med stallturer observerar eleven lantbruksdjur samt redogör utförligt för deras utveckling, utseende, exteriör och beteende.
Eleven beskriver också utförligt djurens närmiljö samt redogör utförligt för faktorer som bidrar till en god djurmiljö.
Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och redogör utförligt för aktuella djursjukdomar och förebyggande åtgärder mot ohälsa och produktionsstörningar.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lantbruksdjurs näringsbehov och utfodring.
I samband med stallturer observerar eleven lantbruksdjur samt redogör utförligt och nyanserat för deras utveckling, utseende, exteriör och beteende.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat djurens närmiljö samt redogör utförligt och nyanserat för faktorer som bidrar till en god djurmiljö.
Dessutom identifierar eleven med säkerhet och redogör utförligt och nyanserat för aktuella djursjukdomar och förebyggande åtgärder mot ohälsa och produktionsstörningar.
E
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter med lantbruksdjur.
Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet teknisk utrustning.
Eleven utför i samråd med handledare daglig tillsyn av den tekniska utrustningen och kontrollerar dess inställningar.
I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt med lantbruksdjur, teknisk utrustning och stall.
Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
C
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter med lantbruksdjur.
Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet teknisk utrustning.
Eleven utför efter samråd med handledare daglig tillsyn av den tekniska utrustningen och kontrollerar dess inställningar.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt med lantbruksdjur, teknisk utrustning och stall.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
A
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter med lantbruksdjur.
Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt.
Resultatet av arbetet är gott.
I arbetet använder eleven med säkerhet teknisk utrustning.
Eleven utför efter samråd med handledare daglig tillsyn av den tekniska utrustningen och kontrollerar dess inställningar.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt med lantbruksdjur, teknisk utrustning och stall.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
E
Eleven hanterar med viss säkerhet produkter från lantbruksdjur med hänsyn till produktkvalitet, smittspridning och livsmedelssäkerhet.
Dessutom drar eleven enkla slutsatser om produktkvalitetens betydelse för det ekonomiska resultatet och försäljningen.
C
Eleven hanterar med viss säkerhet produkter från lantbruksdjur med hänsyn till produktkvalitet, smittspridning och livsmedelssäkerhet.
Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om produktkvalitetens betydelse för det ekonomiska resultatet och försäljningen.
A
Eleven hanterar med säkerhet produkter från lantbruksdjur med hänsyn till produktkvalitet, smittspridning och livsmedelssäkerhet.
Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om produktkvalitetens betydelse för det ekonomiska resultatet och försäljningen.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!