Lantbruksdjur

Arbete med lantbruksdjur ställer krav på en kombination av biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper. Dessa kunskaper i kombination möjliggör en produktion med hög djurvälfärd samt en utveckling av nya produktionsmetoder och verksamhetsområden. Ämnet lantbruksdjur behandlar skötsel av olika djur inom lantbruket samt användning av djurstallars tekniska utrustning. Det behandlar också lantbruksdjurs foderbehov, djurmiljö, djurhälsa, djuretik, avel, produktkvalitet och ekonomi. Dessutom behandlas lantbruksdjurs betydelse för landskapsvård och biologisk mångfald.

Kurser inom ämnet

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lantbruksdjur ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att sköta djur inom lantbruket på ett säkert och etiskt sätt med utgångspunkt i djurens behov och verksamhetens krav på produktion. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om lantbruksdjurs biologi och naturliga beteende. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att iaktta och tolka lantbruksdjurs beteende, välmående och utveckling. Den ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att hantera teknisk utrustning och byggnader, göra ekonomiska beräkningar samt använda digitala hjälpmedel inom verksamhetsområdet. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om säkerhet och djurskyddsmässiga normer.

Genom laborationer och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om lantbruksdjurs exteriör, fysiologi, näringsbehov, genetik och avel. Genom stallturer ska eleverna ges möjlighet att iaktta lantbruksdjur för att utveckla kunskaper om deras beteende och hälsa samt om sammanhangen i djurskötsel.

Elevens utvecklingsmöjligheter inom ämnet

Genom undervisning inom ämnet lantbruksdjur bör en elev få möjlighet att utveckla följande: