Lantbruksdjur 2

kurs
Kurskod
LANLAN02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen lantbruksdjur 2 relaterar till syftet med ämnet lantbruksdjur, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen lantbruksdjur 2.

Biologisk grund

Arbetsuppgifter

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen lantbruksdjur 2.

E
Eleven observerar i samband med stallturer lantbruksdjur samt redogör översiktligt för deras utveckling, tillväxt, utseende, exteriör och beteende i olika stall och utemiljöer.
Eleven beskriver också översiktligt djurens närmiljö samt redogör översiktligt för faktorer som bidrar till en god djurmiljö och för hur miljön kan förbättras.
Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och redogör översiktligt för aktuella djursjukdomar och förebyggande åtgärder mot ohälsa och produktionsstörningar.
C
Eleven observerar i samband med stallturer lantbruksdjur samt redogör utförligt för deras utveckling, tillväxt, utseende, exteriör och beteende i olika stall och utemiljöer.
Eleven beskriver också utförligt djurens närmiljö samt redogör utförligt för faktorer som bidrar till en god djurmiljö och för hur miljön kan förbättras.
Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och redogör utförligt för aktuella djursjukdomar och förebyggande åtgärder mot ohälsa och produktionsstörningar.
A
Eleven observerar i samband med stallturer lantbruksdjur samt redogör utförligt och nyanserat för deras utveckling, tillväxt, utseende, exteriör och beteende i olika stall och utemiljöer.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat djurens närmiljö samt redogör utförligt och nyanserat för faktorer som bidrar till en god djurmiljö och för hur miljön kan förbättras.
Dessutom identifierar eleven med säkerhet och redogör utförligt och nyanserat för aktuella djursjukdomar och förebyggande åtgärder mot ohälsa och produktionsstörningar.
E
Eleven redogör översiktligt för lantbruksdjurs reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till.
C
Eleven redogör utförligt för lantbruksdjurs reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lantbruksdjurs reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till.
E
Eleven planerar i samråd med handledare arbetsuppgifter med lantbruksdjur.
I planeringen upprättar eleven en enkel skötselplan med utgångspunkt i djurens behov och produktionens omfattning.
Eleven gör enkla bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i djurstallarna ska genomföras.
C
Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med lantbruksdjur.
I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötselplan med utgångspunkt i djurens behov och produktionens omfattning.
Eleven gör välgrundade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i djurstallarna ska genomföras.
A
Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter med lantbruksdjur.
I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötselplan med utgångspunkt i djurens behov och produktionens omfattning.
Eleven gör välgrundade och nyanserade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i djurstallarna ska genomföras.
E
Eleven utför i samråd med handledare arbetsuppgifterna.
Dessutom gör eleven en foderstatsberäkning för lantbruksdjur.
Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet teknisk utrustning.
Eleven utför i samråd med handledare daglig och periodisk tillsyn av den tekniska utrustningen och kontrollerar dess inställningar.
Dessutom kontrollerar eleven i samråd med handledare planerad foderstyrning.
I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
C
Eleven utför efter samråd med handledare arbetsuppgifterna.
Dessutom gör eleven en foderstatsberäkning för lantbruksdjur.
Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet teknisk utrustning.
Eleven utför efter samråd med handledare daglig och periodisk tillsyn av den tekniska utrustningen och kontrollerar dess inställningar.
Dessutom kontrollerar eleven efter samråd med handledare planerad foderstyrning.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
A
Eleven utför efter samråd med handledare arbetsuppgifterna.
Dessutom gör eleven en foderstatsberäkning för lantbruksdjur.
Arbetet utförs på ett etiskt och säkert sätt.
Resultatet av arbetet är gott.
I arbetet använder eleven med säkerhet teknisk utrustning.
Eleven utför efter samråd med handledare daglig och periodisk tillsyn av den tekniska utrustningen och kontrollerar dess inställningar.
Dessutom kontrollerar eleven efter samråd med handledare planerad foderstyrning.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
E
Eleven arbetar ergonomiskt med lantbruksdjur, teknisk utrustning och stall.
Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
C
Eleven arbetar ergonomiskt med lantbruksdjur, teknisk utrustning och stall.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
A
Eleven arbetar ergonomiskt med lantbruksdjur, teknisk utrustning och stall.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
E
Eleven hanterar med viss säkerhet produkter från lantbruksdjur med hänsyn till produktkvalitet, smittspridning och livsmedelssäkerhet.
Eleven drar också enkla slutsatser om sambanden mellan produktionen och marknadens efterfrågan på produkter samt om hur produktpriser påverkar det ekonomiska resultatet och försäljningen.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur olika avelsåtgärder påverkar produktionsekonomin.
C
Eleven hanterar med viss säkerhet produkter från lantbruksdjur med hänsyn till produktkvalitet, smittspridning och livsmedelssäkerhet.
Eleven drar också välgrundade slutsatser om sambanden mellan produktionen och marknadens efterfrågan på produkter samt om hur produktpriser påverkar det ekonomiska resultatet och försäljningen.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur olika avelsåtgärder påverkar produktionsekonomin.
A
Eleven hanterar med säkerhet produkter från lantbruksdjur med hänsyn till produktkvalitet, smittspridning och livsmedel säkerhet.
Eleven drar också välgrundade och nyanserade slutsatser om sambanden mellan produktionen och marknadens efterfrågan på produkter samt om hur produktpriser påverkar det ekonomiska resultatet och försäljningen.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur olika avelsåtgärder påverkar produktionsekonomin.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!