Barn- och ungdomsvård

Ämnet barn- och ungdomsvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Kurser inom ämnet

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet barn- och ungdomsvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om såväl hälsofrämjande åtgärder som olika former av hälsovårdande insatser för barn och ungdomar. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om sjukdomar och medicinskt omhändertagande av barn och ungdomar. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra, dokumentera och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid vanligt förekommande barnsjukdomar och skador. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta och kommunicera med andra människor på ett yrkesetiskt sätt utifrån allas lika värde.

Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om barns och ungdomars reaktioner i olika situationer. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk utrustning samt att utföra medicintekniska uppgifter.

Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar området.

Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av arbetsuppgifter kopplade till barn- och ungdomsvård. Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Elevens utvecklingsmöjligheter inom ämnet

Genom undervisning inom ämnet barn- och ungdomsvård bör en elev få möjlighet att utveckla följande: