Ellära - spårfordon

Ämnet ellära - spårfordon behandlar lik- och enfasväxelströmskretsar samt trefassystem och belastningar som förekommer i spårbundna fordon. Det behandlar också ledningsburna störningar och säkerhetsfrågor.

Kurser inom ämnet

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet ellära - spårfordon ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem med belastningar av olika slag inom spårfordon. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att felsöka för att avhjälpa fel i fordonets elsystem. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur och var ledningsbundna störningar uppkommer samt deras verkan på elektriska system för drift och fordonsfunktioner.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om bestämmelser och standarder för elektricitet inom spårfordon samt om vilka elektriska spänningar och frekvenser som förekommer i spårbundna fordon.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskap om och förståelse för säkerhetsfaktorer, säkerhetsbestämmelser och skyddsanordningar gällande låg- och högspänningsanläggningar inom spårfordon och spårområden samt förmåga att arbeta i enlighet med dessa. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i att arbeta ergonomiskt med hänsyn till hälsa och miljö.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda relevanta elektriska mätinstrument. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att praktiskt söka och avhjälpa fel med hjälp av scheman, ritningar, mätinstrument och relevanta verktyg.

Elevens utvecklingsmöjligheter inom ämnet

Genom undervisning inom ämnet ellära - spårfordon bör en elev få möjlighet att utveckla följande: